Reeglid

Kaupade ostu-müügi eeskirjad veebikaupluses Kampaaniaturg.ee

1. Mõisted

1.1. Müüja – Leedu Vabariigi Avaliku asutuse „Registrikeskus“, Juriidiliste isikute registri Vilniuse filiaalis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik UAB „Delta Medija“, juriidilise isiku kood 3043961315 , asukohaaadress Perkūnkiemio g.13-91 Vilnius,

Kampaaniaturg.ee – e-kauplus, aadressil www.kampaaniaturg.ee 

1.3. Ostja – 1) teovõimeline füüsiline isik, st täisealine isik, kelle teovõimet ei ole kohtu poolt piiratud; 2) alaealine isik, neljateistkümnest kuni kaheksateistkümne eluaastani, kes omab vanemate või hooldajate nõusolekut, välja arvatud juhul, kui ta on emantsipeerunud; 3. juriidiline isik; 4) kõikide eelpool nimetatud isikute õiguspäraselt volitatud esindajad.

1.4. Pooled – Ostja ja müüja üheskoos.

1.5. Müüja partner – juriidiline isik: 1) kes müüb kaupu ja osutab teenuseid veebikauplusele Kampaaniaturg.ee samuti juriidiline isik, keda kaasatakse soovides täita Ostja tellimusi; 2) kellega Kampaaniaturg.eeorganiseerib ühiseid kampaaniaid või projekte, selle juriidilise isiku veebilehekülgedel või mistahes meediaväljaannetes, kus avaldatakse kampaaniaturg.ee a selle juriidilise isiku kampaania või projekti kirjeldus. 

1.6. Isikuandmed – mistahes, füüsilise isiku – andmete subjektiga seotud informatsioon, kelle isikusamasus on tuvastatud või võidakse otseselt või kaudselt tuvastada selliseid andmeid kasutades nagu isikukood, ühe või mitme, isikule ainuomase füüsilise, füsioloogilise, psühholoogilise, majandusliku, kultuurialase või sotsiaalse iseloomuga tunnuse abil.

1.7. Eeskirjad – käesolevad „Kaupade ostu-müügi eeskirjad Kampaaniaturg.ee“.

1.8. Konto – Ostja registreerumise tulemus kampaaniaturg.ee andmebaasis, millega luuakse isikuandmeid ja tellimuste ajalugu säilitav arve (account).

1.9. Privaatsuspoliitika – Müüja poolt kinnitatud dokument, milles on ette nähtud peamised Isikuandmete valimise, kogumise, korraldamise ja säilitamise eeskirjad Kampaaniaturg.ee kasutades.

 

2. Üldsätted

2.1. Ostja kinnitab Eeskirjad, olles nendega tutvunud ning märkides linnukesega väite: „Tutvusin kaupade ostu-müügi eeskirjadega veebikaupluses Kampaaniaturg.ee  ja nõustun nendega“. Sel viisil kinnitatud Eeskirjad on Pooltele kohustuslik juriidiline dokument, millega määratakse Ostja ja Müüja õigused ning kohustused, kaupade ostmise ning nende eest tasumise tingimused, kaupade kättetoimetamise ja tagastamise kord, poolte vastutus ning muud, kampaaniaturg.ee  kaupade ostu-müügiga seotud tingimused.

2.2. kampaaniaturg.ee kauplusest on õigus osta vaid Eeskirjade 1.3 punktis kirjeldatud Ostjatel.  Kinnitades Eeskirjad ja tutvudes Privaatsuspoliitikaga (Eeskirjade 2.4 punkt) kinnitab Ostja, et ta omab õigust osta kaupu veebikauplusest kampaaniaturg.ee 

2.2. Vajaduse korral või Leedu Vabariigi seadustes sätestatud asjaoludel on Müüjal õigus Eeskirju muuta, parandada või täiendada. Sellest informeeritakse Ostjaid Kampaaniaturg.ee veebikauplusse sisse logimisel või ostes Kampaaniaturg.ee kaupu esimest korda peale Eeskirjade uue redaktsiooni jõustumist. Soovides tagada Ostja tutvumise Eeskirjade mistahes muudatustega, saadetakse Ostjale  viide Eeskirjade uue redaktsiooni kohta tema poolt Müüjale näidatud e-posti aadressil. Eeskirjade uus redaktsioon jõustub Kampaaniaturg.ee kodulehel avaldamise hetkest.

2.4. Ostja on kohustatud tutvuma Müüja kinnitatud ja avalikult avaldatud Privaatsuspoliitika Nõustumise või mittenõustumise Ostja konkreetsete Isikuandmete kasutamise viisidega väljendab Ostja Privaatsuspoliitikas endas, selles määratud korras.

2.5. Kui Müüjal on õigus või kohustus esitada Ostjale informatsiooni või dokumente e-posti teel, vastutab ainult Ostja oma toimiva ja talle kuuluva e-posti aadressi esitamise eest Müüjale.

 

5. Ostja kohustused

5.1. Ostja peab Kampaaniaturg.ee teenuseid kasutades täitma oma kohustusi, pidama kinni käesolevatest Eeskirjadest, Privaatsuspoliitikast, muudest Kampaaniaturg.ee näidatud tingimustest ning mitte rikkuma Leedu Vabariigi seadusi.

 

8. Kaupade hinnad, tasumise kord ja tähtajad

8.1. Kaupade hindu näidatakse Kampaaniaturg.ee moodustatud tellimuses eurodes, koos sel ajal kehtiva Käibemaksu tariifiga. 

8.2. Ostja võib tellitud kaupade eest tasuda ühel järgmistest viisidest:

8.2.1. kasutades e-pangandust;
8.2.2. pangaülekandega;


15. Lõppsätted
15.1. Käesolevad Eeskirjad on koostatud Eesti vabariigi seaduste alusel.
15.3. Kõik käesolevatest Eeskirjadest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel 20 (kahekümne) kalendripäeva jooksul, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras.