Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

1. KASUTATAVAD MÕISTED:

1. Müüja – Leedu Vabariigi Avaliku asutuse „Registrikeskus“, Juriidiliste isikute registri Vilniuse filiaalis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik  UAB „Delta Medija“, juriidilise isiku kood 3043961315 , asukohaaadress Perkūnkiemio g.13-91 Vilnius,

2. Kampaaniaturg.ee – e-kauplus, aadressil www.kampaaniaturg.ee 

3. Ostja – 1) teovõimeline füüsiline isik, st täisealine isik, kelle teovõimet ei ole kohtu poolt piiratud; 2) alaealine isik neljateistkümnest kuni kaheksateistkümne eluaastani, kes omab vanemate või hooldajate nõusolekut, välja arvatud juhul, kui ta on emantsipeerunud; 3. juriidiline isik; 4) kõikide eelpool nimetatud isikute õiguspäraselt volitatud esindajad.

4. Müüja partner – juriidiline isik: 1) kaupu müüv või teenuseid osutav Kampaaniaturg.ee`le, samuti juriidiline isik, keda kaasatakse Ostja tellimuse täitmisel; 2) kellega viiakse läbi ühiseid kampaaniaid või projekte e-kaupluses Kampaaniaturg.ee, selle juriidilise isiku veebilehekülgedel või mistahes meedias, kus Kampaaniaturg.ee,  ja selle juriidilise isiku kampaania või projekt on kirjeldatud või avaldatud

5. Konto – Ostja registreerumise tulemus Kampaaniaturg.ee andmebaasis, millega luuakse isikuandmeid ja tellimuste ajalugu säilitav arve (account).

7. Teenused – kõik Kampaaniaturg.ee veebikaupluses Ostjale osutatavad teenused.

8.  Küpsis – väike fail, mis saadetakse seadmesse mistahes isikule, kes on külastanud Kampaaniaturg.ee veebikauplust. See mõiste hõlmab mitte ainult küpsiseid vaid ka sarnaste vahendite kasutamist.

9. Salasõna – Ostja loodud ja ainult talle teadaolev unikaalne numbrite kombinatsioon, mis sisestatakse Kampaaiaturg.ee kodulehel esimest korda registreerudes, aga hiljem kontole sisse logides.

10. Veebilehitseja – internetilehekülgede (veebilehekülgede) vaatamise tarkvara veebis või kohtvõrgus.

11. Isikuandmed – mistahes, füüsilise isiku – andmete subjektiga seotud informatsioon, kelle isikusamasus on tuvastatud või võidakse tuvastada otseselt või kaudselt selliseid andmeid kasutades nagu isikukood, ühe või mitme, isikule ainuomase füüsilise, füsioloogilise, psühholoogilise, majandusliku, kultuurialase või sotsiaalse iseloomuga tunnuse abil.

12. Isikuandmete valdaja - Kampaaniaturg.ee

13. Privaatsuspoliitika – Müüja poolt kinnitatud dokument, milles on ette nähtud peamised Isikuandmete valimise, kogumise, korraldamise ja säilitamise eeskirjad Kampaaniaturg.ee kasutades.

14. Administraator - Kampaaniaturg.ee turunduse eest vastutav isik.

15. IP aadress –  Igale internetiga ühendatud arvutile omistatud unikaalne number, mida tuntakse internetiprotokolli (IP) aadressina Kuna need numbrid tavaliselt omistatakse riigi blokkide põhjal, võidakse IP aadressi kasutada sageli riigi tuvastamiseks, kust arvuti internetiga ühendatakse.

16. Eeskirjad - kinnitatud ja kehtivad "Kaupade ostu-müügi eeskirjad Kampaaniaturg.ee veebikaupluses“.

17 Otseturundus - posti, telefoni või muul otsesel viisil isikutele kaupade või teenuste pakkumise viis või nende arvamuse uurimine kaupade või teenuste kohta.
 

II ÜLDSÄTTED

18. Kampaaniaturg.ee Privaatsuspoliitikas on ette nähtud peamised Isikuandmete valimise, kogumise, korraldamise ja säilitamise eeskirjad Ostjale, kes kasutab Kampaaniaturg.ee pakutavaid Teenuseid.

19. Privaatsuspoliitika on ette nähtud Kampaaniaturg.ee Ostjate isikuandmete kaitsmiseks ja ebaseadusliku kasutamise tõkestamiseks. Privaatsuspoliitikat kohaldatakse ka Kampaaniaturg.ee Kontodele.

20. Loetakse, et ostja on tutvunud Privaatsuspoliitikaga ja selle läbi lugenud, kui ta väljendab nõusolekut tema Isikuandmete korraldamiseks.

Privaatsuspoliitikaga võib mistahes ajal tutvuda Kampaaniaturg.ee veebilehel, samuti selle välja trükkida.  Ostjaid informeeritakse alati kõikidest tulevastest Privaatsuspoliitika muudatustest ja/või täiendustest, avaldades Privaatsuspoliitika uue redaktsiooni Kampaaniaturg.ee kodulehel ning peale uue redaktsiooni avaldamist suunatakse esimest korda Kampaaniaturg.ee veebilehele sisse logiv Ostja tutvuma kõigepealt Privaatsuspoliitika uue versiooniga, seda läbi lugema ja kinnitama

III ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD

26. Ostja on nõus, et tema nime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, IP aadressi kasutatakse Kampaaniaturg.ee  poolt tegevuse analüüsi eesmärgil. Kampaaniaturg.ee annab Ostjale õiguse registreerumisel või tellimuse esitamise ajal anda oma nõusolek või keelata kasutada tema nime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, IP aadressi otseturunduse eesmärgil.

28. Müüja kinnitab, et Ostja isikuandmeid korraldatakse  Kampaaniaturg.ee veebikaupluses ainult Ostjale osutatavate teenuste parandamise eemärgil (kaasa arvatud kampaaniates, projektides osalemise õigus). Samuti kinnitab müüja, et Ostja näidatud isikuandmeid korraldatakse Müüja tegevuse analüüsil ja Otseturunduse eesmärgil, kui Ostja on andnud selleks nõusoleku ega ole nõusolekut tühistanud. Määratakse kindlaks Otseturunduse eesmärgil kasutatavate Isikandmete säilitamise tähtaeg – kolm kalendriaastat, alates nende andmete esitamise momendist.

 

IV ISIKUANDMETE KORRIGEERIMINE, TÄIENDAMINE, KUSTUTAMINE

41. Ostja annab Kampaaniaturg.ee õiguse valida, korraldada ja säilitada Ostja Isikuandmeid sellises mahus ja eemärkidel, nagu on sätestatud Privaatsuspoliitikas ja teistes Kampaaniaturg.ee dokumentides.

42. Isikuandmete valimise, korraldamise ja säilitamise nõusoleku andmine või tühistamine kehtib vaid avaldamise momendist ettepoole. Kui Kampaaniaturg.ee on saanud Ostjalt sellise teate e-postitsi või muul, Privaatsuspoliitikas sätestatud viisil, peatab ta viivitamatult Ostja Isikuandmete korraldamise ja kustutab tema Konto, kuid see ei tähenda, et Kampaaniaturg.ee peab kustutama/hävitama Isikuandmed serverist, kui nende säilitamiseks on õiguslik alus, eriti juhul, kui on tarvis tagada riigi julgeolekut ja kaitsevõimet, avalikku korda, ennetada kuritegevust, juurdluse, eeluurimise, tähtsate riigi majandus või finantshuvide, teiste isikute õiguste või vabaduste kaitsmine.

 

45. Kui Kampaaniaturg.ee kahtleb Ostja esitatud Isikuandmete õigsuses, võib ta peatada selle Osta isikuandmete korraldamise toimingud, neid andmeid kontrollida ja täpsustada. Sellised Isikuandmeid kasutatakse vaid nende õigsuse kontrollimiseks

46. Eespool nimetatud õiguste asjus võib Ostja pöörduda Kampaaniaturg.ee poole e-posti aadressil info@kampaaniaturg.ee